Taipei Zoo Monkey

Taiwan: Taipei Zoo Monkey

Travel Home   Taiwan Album Index
Previous 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 Next

©2006 Jean-Marc Rosengard - Using this picture